Accreditatieoverzicht

Accreditatieoverzicht

Herregistratie-eisen v.a. 1 april 2019 (bron: KCKZ)

Voor kraamverzorgenden die zich herregistreren in de periode vanaf 1 april 2019 geldt het volgende: Kraamverzorgenden hebben vier jaar de tijd om geaccrediteerde scholingen te volgen in de volgende drie categorieën:
Categorie A: verplichte scholing volgens reglement/certificering: minimaal 20 punten
Categorie B: verplichte scholing op onderwerp: minimaal 10 punten
Categorie C: Verdieping:

 • Algemene onderwerpen naar keuze: minimaal 10 punten en/of
 • Partusassistentie: minimaal 10 punten en/of
 • Verpleegtechnische handelingen en vaardigheden: minimaal 10 punten.

Categorie A en B zijn voor elke kraamverzorgende verplicht. Daarnaast moeten kraamverzorgenden scholingen in minimaal één verdieping volgen. Als de kraamverzorgende na vier jaar aan de scholingseisen van de categorie, die bij die verdieping hoort, voldoet, dan komt er na vier jaar een vermelding van deze verdieping op het certificaat.

Welke onderwerpen moeten minimaal gevolgd worden in de verschillende categorieën?

Categorie A: verplichte scholing volgens reglement/certificering: minimaal 20 punten:

 1. (Borst)voeding verdieping
 2. Kinder-EHBO herhaling, in bezit blijven van geldig certificaat is verplicht gedurende gehele registratieperiode
 3. Reanimatie kind en volwassene, in bezit blijven van geldig certificaat is verplicht gedurende gehele registratieperiode
 4. Fysiologie en pathologie van de baring
 5. Fysiologie en pathologie in het kraambed:
  • De kraamvrouw
  • De pasgeborene
 6. Vroegsignalering
 7. De herziene meldcode
 8. Shaken Baby Syndroom
 9. Hyperbilirubinemie

Categorie B: verplichte scholing op onderwerp: minimaal 10 punten:

 1. Communicatie
 2. Kraamzorg in specifieke situaties
 3. Kaders om vorm te geven aan het primaire zorgproces

N.B. Scholingen die hieronder vallen zijn nader uitgewerkt in bijlage 2 van de Accreditatiesystematiek vanaf 1 april 2019

Categorie C: Verdieping: algemene, vrij te kiezen, onderwerpen: minimaal 10 punten:

Dit zijn alle overige scholingen die buiten categorie A en B vallen. Belangrijk is dat een scholing aansluit bij het vigerende Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende. De accreditatiecommissie laat dit zwaar meewegen in de beoordeling of een scholing in deze categorie geaccrediteerd wordt.

EN/OF Partusassistentie: minimaal 10 punten:

 1. Begeleiden barende bij vervroegde inzet
 2. Acute verloskunde en partusassistentie
 3. Ondersteuning bij transitie en reanimatie van de pasgeborene

EN/OF Verpleegtechnische handelingen*: minimaal 10 punten:

 1. Subcutaan en intramusculair injecteren
 2. Dagelijkse zorg rondom verblijfskatheter observeren, controleren, verzorgen en verwijderen
 3. Bloeddruk meten
 4. Assisteren bij lachgas
 5. Medicijnen en toediening

*Bevoegd betekent nog niet bekwaam om deze handelingen te mogen uitvoeren.

De Accreditatiesystematiek v.a. 1 april 2019 van het Kenniscentrum Kraamzorg is zo opgesteld dat voor ieder onderwerp duidelijk is waar bij-/nascholing inhoudelijk aan moet voldoen om geaccrediteerd te worden. Uitgangspunt is dat de kraamverzorgende, door middel van het volgen van deze bij-/nascholing, het kennisniveau Verzorgende niveau 3 behoudt.

De (geaccrediteerde) scholing wordt bijgehouden in je persoonlijke dossier in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Zo weet je precies wat je nog moet doen om aan de voorwaarden te voldoen.

Zorguren: minimaal 200 zorguren per jaar werkzaam als kraamverzorgende ongeacht welk contract je hebt.

Tarief: het tarief voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden is vanaf 1 april 2019  € 125,- voor vier jaar.

Registratie-eisen v.a. 1 april 2019 (bron: KCKZ)

In het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden onderscheiden we drie groepen die in aanmerking kunnen komen voor registratie, te weten:

 1. Degene die direct voor registratie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden in aanmerking komt, is de kraamverzorgende die in het bezit is van een recent behaald diploma dat op het moment van aanmelding niet ouder is dan één jaar:
  • Een CREBO-erkend diploma Verzorgende niveau 3 met de uitstroomvariant of branche verbijzondering van Kraamzorg
  • Branche-erkend diploma kraamverzorgende  met een landelijke erkenning van Calibris Advies, Calibris Contract of het College Zorg Opleidingen (CZO).
 2. De volgende beroepsbeoefenaars komen niet direct voor registratie in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden in aanmerking:
  • Mensen zonder zorgopleiding of een zorgopleiding op niveau 2: Wanneer men geen zorgopleiding gevolgd heeft of een zorgopleiding op niveau 2, dan moet een branche-erkend diploma behaald worden via het CZO.
  • Anders gediplomeerden zoals verpleegkundigen en verloskundigen: Onder de anders gediplomeerden zijn er verschillende niveaus en differentiaties te onderscheiden. De gediplomeerde verpleegkundigen (VP, niveau 4 en 5)  en verloskundigen hebben de pathologie van de zwangere,  barende en kraamvrouw tijdens de opleiding gehad, maar hebben niet de ervaring en kennis van de (thuis)kraamzorg. Zij moeten de verdieping in de branche kraamzorg volgen door het behalen van een branche-erkend diploma via het CZO.
  • Herintredende kraamverzorgende
   • een herintreedster is in het bezit van een (erkend) diploma Kraamverzorgende (zie hieronder);
   • een herintreedster is 1 jaar of langer niet in het vak als kraamverzorgende werkzaam geweest;
   • een herintreedster is 1 jaar of langer uitgeschreven uit het Kwaliteitsregister Kraamverzorgende van het Kenniscentrum Kraamzorg.

De herintredende kraamverzorgende heeft vier maanden de tijd vanaf het verzoek tot inschrijving in het Kwaliteitsregister, om aan de onderstaande eisen te voldoen.

Voor de herintredende kraamverzorgende gelden de volgende eisen:

 • In het bezit van één van de volgende erkende diploma’s:
  • Verzorgende Niveau 3 met de uitstroomvariant of branche verbijzondering van Kraamverzorging
  • Branche-erkend diploma kraamverzorgende  met een Landelijke erkenning van Calibris Advies, Calibris Contract of het CZO
  • Diploma Internaat Opleiding (kraamverzorgende oude stijl tot 1987)
  • MDGO-VZ diploma, uitstroom kraam (tot 1999)
 • In bezit van geldig (deelnemers)certificaat van de volgende scholingen:
  • Kinder-EHBO en reanimatie
  • Basisborstvoeding (maximaal 1 jaar oud)
 • Als de herintreedster partusassistentie gaat verlenen en/of deelneemt aan de partuspoule:
  • Partusassistentie in acute situaties, in bezit van (deelnemers)certificaat van maximaal 1 jaar oud
 • De door het Kenniscentrum Kraamzorg aangeboden Kennistoets moet binnen zes weken na registratie voltooid zijn.
 • Eventueel niet behaalde modules moeten door middel van het volgen van geaccrediteerde bij- of nascholing op dit betreffende onderwerp alsnog behaald worden binnen zes weken na het voltooien van de Kennistoets.

En de volgende eisen aan de praktijkperiode* (zie checklist herintreders):

 • 150 uur stage conform BPV, minimaal 3 kraamverzorgingen (1 op 1);
 • De begeleiding vindt plaats door een werkbegeleider;
 • De nieuwe medewerker wordt beoordeeld door een praktijk/werkbegeleider op de volgende punten (zie uitwerking in Beroepscompetentieprofiel Kraamverzorgende, 2016):
  • Vakkundigheid
  • Communicatie
   • Begeleiding zorgvrager
   • Het geven van voorlichting, advies en instructie
   • Rapportage
  • Professionaliteit
   • inzicht, kennis en kunde
   • toepassing zorgprotocollen
   • evalueert en legt vast
  • Cliëntgerichtheid:
   • Stelt de cliënt centraal
   • Neemt waar nodig de leiding
  • Samenwerking:
   • Stemt de zorg af met alle betrokkenen
   • Werkt samen met de ketenpartners

Op basis van de bevindingen bepaalt de praktijk-/werkbegeleider (eventueel samen met de organisatie) of, hoe en wanneer de begeleiding wordt afgebouwd. Indien aan de bovenstaande eisen die worden gesteld aan de herintredende kraamverzorgende niet wordt voldaan binnen het termijn van vier maanden dan wordt het dossier van betreffende herintreder afgesloten.

Uitzonderingssituaties

Indien er een aanmelding komt die niet binnen het reglement valt, kan de casus voorgelegd worden ter beoordeling aan het bureau van het Kenniscentrum Kraamzorg.

ANDERE EISEN

 1. Je werkt volgens de Landelijke Protocollen van het Kenniscentrum Kraamzorg via de KCKZ-app of website.
 2. Je conformeert je aan de Landelijke Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden.
 3. Je neemt zelf of via je werkgever deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).
 4. Je stemt in met het vigerende Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden en de vigerende Accreditatiesystematiek die verbonden zijn aan het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.
 5. Je stemt in met de Privacyverklaring van het Kenniscentrum Kraamzorg.